Ian Swift

Flotsam V & Flotsam VI

Flotsam V (left)

h. 30cm

found objects

2019

SOLD

 

Flotsam VI (right)

h. 27cm

found objects

2019

SOLD